Na czym polega leasing operacyjny?

Według definicji leasing operacyjny, inaczej nazywany także usługowym polega na tym, że jedna ze stron przekazuje drugiej możliwość użytkowania jakiejś części składowej swojego własnego majątku na mocy prawa, w zamian za określoną opłatę. Opłaty te nazywane są ratami leasingowymi. Umowa zawierana pomiędzy leasingodawcą i leasingobiorcą, tak jak i umowa dotycząca leasingu finansowego, zawiera możliwość (więcej…)